Bemutatkozik a „DÉL- ZALAI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS”

A foglalkoztatási együttműködés megvalósítására létrejött konzorcium:

 • Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (NTÖT) /kedvezményezett/,
 • Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH),
 • Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.(Nonprofit Kft.),

A konzorciumi tagok összeállításánál különös figyelmet fordítottunk a megfelelő tapasztalat és a megvalósíthatóság szempontjaira (likviditás), valamint figyelembe vettük még a leendő partnerek kapcsolatrendszerének nagyságát, a területi lefedettséget.

Tapasztalatok:

Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály jogelődje által megvalósított EU-s, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP); Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) tapasztalatokkal rendelkezik, melyekben képzési és foglalkoztatási támogatásokat nyújtott a térség szereplői részére. Foglalkoztatási alapellátásban hivatalos szervként jár el, melynek keretében álláskeresői ügyintézési, képzési és foglalkoztatási támogatásokat nyújt, munkaerő közvetítést, vállalkozói kapcsolattartást végez.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. jogutódja az 1998. április 22-én alapított Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaságnak. Létrehozója és tulajdonosa a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása (jelenlegi nevén: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás). Az átalakulás (Kht-ból Nonprofit Kft-á) 2008. február 4-én történt, hatályos 2008. január 1-től. A szervezeten belül 2 különálló szervezeti egység működik:

 • 1999. május 3-tól: Dél-Zalai Mentorhálózat, amely a Nagykanizsai járásban 36 önkormányzat területén nyújt munkaerőpiaci szolgáltatásokat;
 • 2002. november 1-től: „4M” Brit-Magyar Rehabilitációs Munkaerő-piaci Program, jelenleg önálló szervezeti egységként megszűnt, azonban a tanácsadók a Nonprofit Kft. alkalmazásában dolgoznak.
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot működtetett 2007-ig.

Tevékenységi köre:

 • a településen élő munkanélküli, jövedelempótló, FHT támogatásban részesülő, rendszeres
 • szociálisan segélyezett, pályakezdő, GYES-en, GYED-en lévő lakosság feltérképezése
 • kapcsolatfelvétel a fent felsorolt személyekkel,
 • felkutatni a minden ellátásból kiszorult egyéneket, a nem regisztrált munkanélkülieket
 • heti rendszerességgel az új állásajánlatok ismertetése a településeken ügyfélfogadási időkben
 • munkaerő igény feltárása munkáltatóknál, munkaerő tartalékok feltárása,
 • közreműködés a munkanélküli személyek munkahelyekre történő irányításában
 • csoportos munkaerő közvetítéseken való részvétel, segítségnyújtás
 • rehabilitációs programokba való bevonás
 • NYES lehetőségének ismertetése
 • tanfolyamokra, átképzésekre, képzésekre irányítás
 • pályázati lehetőségek ismertetése
 • szociális térképek készítése
 • partner szervezetekkel, és civil szervezetekkel történő együttműködés
 • nemzetiségi szervezetekkel munkakapcsolat kialakítása

A mentor hálózat által nyújtott szolgáltatások előnyei:

 • személyre szóló ismeretség és kapcsolattartás
 • “kézen fogva” segítségnyújtás társintézeteknél, hivatalos szerveknél ügyeik bonyolítására
 • a helyi ismeretek alkalmazása
 • a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Foglalkoztatási Osztályával szakmai kapcsolattartás a napi munkavégzés során
 • a települések önkormányzataival való személyes kapcsolattartás
 • a változásokkal lépést tartva folyamatos továbbképzéseken való részvétel
 • a szolgáltatások ingyenesek

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (NTÖT)

A Társulást 1996. május 2-án területfejlesztési önkormányzati társulásként alapította Nagykanizsa város és további 16 környező település önkormányzata. A társulás a területfejlesztés mellett gazdaságfejlesztési feladatokat látott el, szociális, kulturális feladatokat végzett. A Társulás tevékenységében jelentős volument képvisel 2002-től a sokféle közmunka és közfoglalkoztatási projekt megvalósítása, közösen a társuláshoz tartozó önkormányzatokkal.

A Területfejlesztési társulás 2004. június 28-án átalakult 48 település részvételével és létrejött a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása.

A kistérségi társulás eredetileg a  Zala megye déli részén található nagykanizsai statisztikai körzethez tartozó településeket foglalta magában: Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrada, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Pötréte, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak.

A Többcélú Társulás a közszolgáltatások szervezése, ellátása terén az alábbi feladatok térségi szintű ellátását fogalmazta meg célkitűzésként:

 • közoktatási feladatok ellátása,
 • szociális ellátás,
 • belső ellenőrzés,
 • mozgókönyvtári ellátás
 • környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
 • valamint területfejlesztés.

A Társulás elsődleges partnerei a kistérség települései, amelyekkel folyamatosan bővülő és erősödő kapcsolati rendszer kialakítására törekedett a feladat ellátások terén.

A jogszabályváltozások következtében 2007-ben létrejött a Zalakarosi Kistérségi Társulás, ezt követően 26 település önkormányzata alkotja a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulást.

A Társulás fő célkitűzései:

1. A térség életszínvonalának növelése a foglalkoztatottság növelése, az elvándorlás megállítása és a megújulásra kész helyi közösségek révén.

 • Megélhetés, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása.
 • Műszaki infrastruktúra és humán szolgáltatások fejlesztése a lakossági szükségletekre alapozva
 • Fiatal korú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése

2. A helyi természeti erőforrások tartamos hasznosítása a biológiai sokféleség megőrzése érdekében, az agrárgazdaság hagyományaira alapozva.

 • Alternatív, kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
 • Tájrehabilitáció
 • Természeti adottságoknak megfelelő területhasználat és gazdálkodás

3. Természeti és épített értékeken alapuló turisztikai potenciál növelése.

 • Térség hagyományainak, kulturális örökségének megismerése, megőrzése
 • Természeti és épített környezet állagmegőrzése
 • Egységes térségi idegenforgalmi arculat kialakítása
 • Minőségi szolgáltatások és programok kialakítása, továbbfejlesztése

4. Kistérségen belüli társadalmi-gazdasági kohézió kialakítása.

 • Térségi szemlélet erősítése, közösségfejlesztés
 • Civil szervezetek megerősítése, fejlesztésekbe történő bevonásuk
 • Információs – kommunikációs technikák fejlesztése

5. Helyi innovatív gazdaság megerősítése, a térség gazdasági pozíciójának, versenyképességének erősítése.

 • Térségi közlekedési hálózat fejlesztése
 • Szakképzett munkaerő helyben tartása
 • Kis-és középvállalkozások támogatása

Ezek a térséget átfogó olyan célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.

A Társulás megvásárolta a Nagykanizsa Bajza u. 2. sz. ingatlant, kistérségi komplex szolgáltató központ kialakítása céljából. A Társulás több pályázat megvalósításával megvalósította az ingatlan felújítását, ehhez támogatást kapott a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács HÖF CÉDE pályázati kiírása keretében.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítás projekt keretében (NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015) térségi feladatokat ellátó szociális tevékenységeket szervezett, jelenleg is szociális információs szolgáltatás nyújtása történik.

A projekt kapcsolódása a szociális gazdaság szereplőihez:

A GINOP és EFOP programokon belül a szociális gazdasághoz is kapcsolódik projektünk, elsősorban a közmunkaprogramokhoz, az abban foglalkoztatottakon, mint célcsoport keresztül. A másodlagos vagy atipikus munkaerőpiacon foglalkoztatottak, azon belül is a szociális vállalkozások (szövetkezetek) segítése a projektterületen kiemelt fontosságú, mivel ezekre az elsődleges munkaerő-piacra, magánszektor szegmensbe való foglalkoztatás elő-lépcsőjeként tekintünk. Az atipikus foglalkoztatási formák jellemzően hátrányos helyzetűek foglalkoztatási lehetőségeként kerül előtérbe, mint jelen projekt célcsoportja is.

Előkésztésbe bevontak köre:

A projekt előkészítésbe bevonásra kerültek a konzorciumi tagokon felül a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt vontuk be az előkészítés folyamatába. A projekt ötletelésbe, a tevékenységek meghatározásában, a Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozásában (adatokkal, információkkal) költségvetés tervezésében vettek részt.