ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. (továbbiakban Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.) (székhely: 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2., képviseli: Polai György ügyvezető) az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

1. § A szabályzat hatálya

1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. teljes működésére, minden vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre, szervezeti egységére, a céggel kapcsolatba kerülő személyekre, valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.

2) A Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyvezetője intézkedik a Szabályzat helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

3) A Szabályzat az ügyvezető további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2. § Értelmező rendelkezések

Info Tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és uniós szabályozás.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

személyes irat: minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony létesítésekor (ideértve az alkalmazotti jogviszony létrehozását, kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok

törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt

az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve

a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja,

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyémyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai

feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a

jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok

feldolgozását végzi

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

3. § Az adatvédelem feladata

1) Az adatvédelem körében a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. mint adatkezelő

feladata meghatározni az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes

adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos

elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozni a

személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és

jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. § Az adatkezelés elvei

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és

törvényesnek kell lennie.

5. § Az adatkezelés célja

1) A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. által a személyes adatok kezelésének

célja az alábbi:

a) Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. által végzett tevékenység, nyújtott

szolgáltatás elérhetővé tétele;

b) az átvett, illetve igénybe vett termékek, szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása;

c) a kiszámlázott, de meg nem fizetett ellenérték beszedése, érvényesítése;

d) marketing célból történő megkeresés.

e) mentori szolgáltatás céljából.

6. § Az adatkezelés jogalapja

1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:

kötelező adatkezelés).

2) Különleges adat kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

3) Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. adatkezelése kizárólag az érintett

személyek önkéntesen átadott adatain és a fenti törvényi hozzájárulás alapján történik.

7. § Az adatkezelők köre, jogosultsága

1) Az adatkezelők körét, a betekintési jogosultságot a melléklet tartalmazza. Az ügyvezető

betekintési jogosultsága és felelőssége a munkavállalókra vonatkozó általános

szabályok szerint alakul. Eszerint az ügyvezető a munkaviszonyból származó

kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el,

ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. § A személyes adatok kezelése

1) Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. az egyes szerződésekben meghatározott

adatokon túl a következő személyes adatokat kezeli:

a) a tulajdonosok, polgármesterek, jegyzők, önkormányzati dolgozók címe elérhetősége;

b) az ügyfelek címe, elérhetősége, családi adatai;

c) a munkatársak címe, elérhetősége, családi adatai;

9. § Adatfeldolgozás és adattovábbítás

1) Az érintett személy személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok

átadhatók (adattovábbítás) a következők részére:

a) a megrendelők által engedélyezett adatok továbbadhatóak harmadik személy részére; Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály ügyintézőinek.

2) A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.-vel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

10. § Az adatok kezelésének határideje, adattárolás

1) Személyes adatokat csak a célhoz kötöttség fennállásáig lehet tárolni, illetve kezelni.

2) Minden olyan dokumentumot, és/vagy e dokumentumok informatikai rendszerben

rögzített adattartalmát, amelyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, és így

számviteli bizonylatnak minősülnek, a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. a

mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen az alábbiak: szerződések, számlák,

bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai.

11. § Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

1) A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. minden szükséges intézkedést megtesz

az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

12. § Az érintettek jogai és érvényesítésük

1) Bármely személy, akinek személyes adatát a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. kezeli, kérheti az adatkezelőtől

a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást;

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy

zárolását.

2) A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. az érintett személy kérelmére

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3) A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított

30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni

a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos

adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

4) A tájékoztatás megtagadása esetén a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

írásban közli az érintett személlyel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen

rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”) fordulás

lehetőségéről.

5) Ha az érintett személy által közölt személyes adat téves, és a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. rendelkezésére áll a helyes adat, a személyes adatot az

adatkezelő helyesbíti.

6) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett személy ezt kéri;

c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt;

d) azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

7) Törlés helyett a Nagykanizsa és Környéke Nonrpofit Kft. zárolja a személyes adatot,

ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat

helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8) A helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos

érdekét nem sérti.

9) Ha a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. az érintett személy helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon

belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli

és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a

Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintett személyt a bírósági

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

1) Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2) A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától

számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,

és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3) Ha a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. az érintett személy tiltakozásának

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá

az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási

jog érvényesítése érdekében.

4) Ha az érintett személy a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. döntésével nem ért

egyet, illetve ha a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. a határidőt elmulasztja,

az érintett személy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30

napon belül bírósághoz fordulhat.

14. § Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei

1) Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei különösen az alábbiak:

a) a szabályozás megsértéséből származó jogosulatlan és/vagy célhoz kötöttség nélküli

adatkezelés, adattovábbítás vagy adatátadás;

b) gondatlan magatartás nyomán illetéktelen hozzáférés személyes adatokhoz;

c) az adat- és informatikabiztonsági szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt

bekövetkezett adatvesztés, adatsérülés;

d) jogosulatlan vagy céltól eltérő adatkezelés.

15. § Az alkalmazott jogai és kötelezettségei

1) A munkavállaló saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes

adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül

betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését,

kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről,

adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről.

16. § Az ügyfél jogai

1) Az ügyfél saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes

adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül

betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését,

kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről,

adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről.

13. § Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

2) A munkavállaló az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását írásban kérheti.

Az alkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett

adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

3) A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban

tájékoztatni a munkáltatót, aki köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

17. § Záró rendelkezések

1) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

minden munkatársa köteles megismerni és maradéktalanul betartani.

Nagykanizsa, 2018.05.25.